نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/16
کل خالص ارزش دارائی ها 736,597,092,502 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,237,978 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,237,978 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,242,308 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 595,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/12/04

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر ثبت:

مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين

مدیران سرمایه گذاری:

حميدرضا اميري نيا، سلمان صانعي، عليرضا دليري، مليحه اصغر زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت و همكاران