نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/25
کل خالص ارزش دارائی ها 755,021,322,470 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,268,943 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,268,943 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,273,294 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 595,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/12/04

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر ثبت:

مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين

مدیران سرمایه گذاری:

حميدرضا اميري نيا، سلمان صانعي، عليرضا دليري، مليحه اصغر زاده

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت و همكاران