نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش پرتفوی اردیبهشت ماه 1400 1400/03/04
گزارش پرتفوی فروردین ماه 1400 1400/02/06
گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 30 اسفند 1399 1400/01/31
صورتهای مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 30 اسفند 1399 1400/01/31
صورتهای مالی اصلاحیه حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1399/09/30 1400/01/18
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 30 آذر 1398 1400/01/14
گزارش پرتفوی ماهیانه اسفند ماه 1399 1400/01/10
گزارش عملکرد حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به 31 خرداد 1399 1399/12/11
صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ای منتهی به 31 خرداد 1399 1399/12/11
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 30 آذر 1399 1399/12/11
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 30 آذر 1399 1399/12/11
گزارش پرتفوی بهمن 1399 1399/12/09
گزارش پرتفوی دی ماه 1399 1399/11/06
گزارش عملکرد مدیر صندوق منتهی به 30 آذر 1399 1399/10/24
صورتهای مالی پایان دوره حسابرسی نشده منتهی به 30 آذر 1399 1399/10/24
صورت های مالی میان دوره ای منتهی به 31 خرداد ماه 1399 1399/10/14
گزارش عملکرد 31 شهریور ماه 1399 1399/10/14
صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به 31 شهریور ماه 1399 1399/10/14
گزارش عملکرد 31 خرداد ماه 1399 1399/10/14
گزارش پرتفوی آذر ماه 1399 1399/10/06
گزارش پرتفوی آبان ماه 1399 1399/10/06
گزارش پرتفوی مهر ماه 1399 1399/10/06
گزارش پرتفوی شهریور ماه 1399 1399/10/06
گزارش پرتفوی مرداد ماه 1399 1399/10/06
گزارش پرتفوی تیر ماه 1399 1399/10/06
گزارش پرتفوی خرداد ماه 1399 1399/10/06
گزارش پرتفوی اردیبهشت ماه 1399 1399/10/06
گزارش پرتفوی فروردین ماه 1399 1399/10/06
گزارش پرتفوی اسفند ماه 1398 1399/10/06