نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس(شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزینه های برگزاری مجامع حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
3 کامزد مدیر سالانه یک درصد (0.01) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق است. این کارمزد در ابتدای هر دوره 6 ماهه از زمان صدور مجوز فعالیت صندوق تا پایان عمر صندوق توسط متولی تایید و پرداخت می گردد.
4 پاداش عملکرد 20% از مابه التفاوت متوسط بازده روزانه صندوق (که به صورت سالانه محاسبه می گردد) نسبت به نرخ مرجع.
5 کارمزد متولی سالانه 5 در ده هزار (0.000) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل 150 و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود.
6 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 170 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد. توضیح اینکه سقف هزینه های تصفیه برای صندوق های با ارزش حداکثر 5،000 میلیارد ریال برابر 500 میلیون ریال و برای صندوق های با ارزش بالاتر، حداکثر 1،000 میلیون ریال است.
8 حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف)بخش ثابت:ندارد ب)بخش متغیر:ندارد مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف)بخش ثابت: برای هر درخواست ابطال(فارغ از تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده)مبلغ دو میلیون ریال ب) بخش متغیر: ندارد مطابق اساسنامه صندوق، سرمایه گذاران در 3 سال خست فعالیت صندوق مجوز ابطال واحدها را ندارد و بعد از آن نیز در هر سال امکان ابطال 33 درصد از واحد های خود را دارند. مدیر ثبت