نصب همراه صندوق fundMobileApp

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت خواهد کرد، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانۀ این تعهد خواهد بود. در مدیریت صندوق تلاش می‌شود با توجه به پذیرش سطح ریسک منطقی، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد. اولاً هزینة به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد. البته به واسطه اینکه این صندوق اکثر دارایی‌های خود را در دیگر صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند، لذا سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها عملاً کارمزد مضاعف پرداخت می‌کنند با این وجود سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوقهای دیگر که در واقع سبدی از دارایی‌های متنوع هستند، به تنوع در سرمایه‌گذاری‌ها خواهد انجامید.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق است و اکثر وجوه خود را صرف خرید واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی می نماید. رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌ها برای صندوق‌هایی که سرمایه‌گذاری غالب آن‌ها واحدهای صندوق‌های جسورانه یا خصوصی است، 180 روز و برای سایر صندوق‌ها 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیۀ صندوق الزامی نیست.

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق ها حداقل 85% از کل دارایی‌های صندوق
2- واحدهای منتشره صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت، در سهام و مختلط حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق
3- واحدهای منتشره صندوق های جسورانه و خصوصی حداقل 60% از کل دارایی‌های صندوق
3- واحدهای منتشره یک صندوق در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت: حداکثر 25% از کل دارایی های صندوق
4- واحدهای منتشره یک صندوق • در صندوق های جسورانه و خصوصی: حداکثر 20% از کل دارایی های صندوق • در سایر صندوق ها حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق
5- واحدهای منتشره از طرف صندوق های دارای مدیریت واحد با صندوق سرمایه گذار حداکثر 25% از کل دارایی‌های صندوق
6- سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی حداکثر 15% از کل دارایی‌های صندوق