نصب همراه صندوق fundMobileApp

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

براي پذيره نويسي يا صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري ابتدا باید سرمایه‌گذار یا نماینده وی، به يكي از شعب مدیرثبت (كه فهرست آن‌ها در پيوست این رویه آمده است) مراجعه كرده و فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی (مطابق نمونۀ انتهای این رویه) را تحويل گرفته و تكميل نمايد. درصورتی‌که امکان تکمیل فرم از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق فراهم شده‌باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند فرم را در پایگاه الکترونیکی صندوق، تکمیل نماید. پس از تکمیل فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی، فرم مذکور توسط سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی امضاء می‌شود. در صورتی‌که فرم در پایگاه الکترونیکی صندوق، تکمیل شده‌باشد، پرینت آن تهیه و امضاء می‌شود. در صورتی‌که امضاء الکترونیک در پایگاه الکترونیکی صندوق پیش‌بینی شده‌ و سرمایه‌گذار مراحل مربوط به دریافت رمز یا امضاء الکترونیک را گذرانده‌ باشد، امضاء الکترونیک فرم کافی است و نیازی به پرینت فرم و امضای آن نیست. 2-3- پس از انجام مرحلۀ 2-2، در صورتی‌که فرم از طریق امضای الکترونیک، امضاء شود بدان معنی‌است که مراحل احراز هویت سرمایه‌گذار در زمان اعطای امضای الکترونیک انجام شده‌است؛ در غیر این صورت لازم است هویت و امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی بر روی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی تأیید شود.

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

دارندۀ واحد سرمایه‌گذاری یا نمایندۀ وی با توجه به تبصره 3 ماده 20 اساسنامه می‌تواند برای ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام کند. برای این امر لازم است وی فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری را تکمیل و از طرق مذکور در بندهای بعدی، به مدیر ثبت ارائه نماید. فرم خام مربوطه در شعب مدیر ثبت به صورت کاغذی در اختیار متقاضیان قرار داده‌ می‌شود. در صورتی‌که امکان تکمیل فرم از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق فراهم شده‌باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند فرم را در پایگاه الکترونیکی صندوق تکمیل نماید. درخواست ابطال را می‌توان از سه طریق زیر به مدیر ثبت ارائه نمود: از طریق مراجعه حضوری سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی به یکی از شعب مدیر ثبت و تسلیم فرم به نمایندۀ مدیر ثبت مستقر در شعبه که در این‌صورت لازم‌است نمایندۀ مدیر ثبت، ضمن احراز هویت سرمایه‌گذار یا احراز هویت و سمت نمایندۀ وی و تطبیق امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی، اطلاعات فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از رؤیت و تأیید سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی، هر دو نسخۀ آن را امضاء و مهر نموده و یک نسخه را به عنوان رسید فرم، به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تحویل دهد. از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی صندوق و تکمیل فرم تعبیه شده در آن و سپس امضا و ارسال آن به‌صورت الکترونیکی به مدیر ثبت. (این روش در صورتی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی قبلاً رمز عبور یا امضای الکترونیک مخصوص به خود را طبق رویۀ مربوطه دریافت نموده‌باشد.) از طریق ارسال به دفتر مرکزی یا یکی از شعب مدیر ثبت به‌صورت پست سفارشی. در این صورت لازم ‌است هویت و امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تأیید گردد. مدیر ثبت پس از دریافت فرم یادشده از طریق پست، در صورتی‌که امضای آن با نمونۀ امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تطبیق داشته‌باشد، اطلاعات فرم را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از امضاء و مهر، یک نسخه از آن را به‌عنوان رسید، به طریق تعیین‌شده در فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی، به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی ارائه می‌دهد. در غیر این‌صورت موضوع را به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی اطلاع می‌دهد. مسئولیت مدیرثبت در تطبیق امضاء، در حد عرف می‌باشد.

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 دی وزرا-شماره 0150 0104891578007 IR120660000000104891578007