نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت توسعه آزاد پاسارگاد 100,000 %50.00
2 موسسه دانش بنیان برکت 50,000 %25.00
3 صندوق توسعه فناوری های نوین 50,000 %25.00