نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه پنجم، پلاک 18، واحد 9 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 2222 تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه پنجم، پلاک 18، واحد 9 88102052 محمد تنده