نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 82,451 11.6 10,592 1.39 7,279 0.97 7,188 0.95
وجه نقد 112,614 15.84 94 0.01 90 0.01 87 0.01
واحد صندوق 506,105 71.18 728,546 95.93 743,491 98.73 744,506 98.21
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 9,874 1.39 20,240 2.67 2,197 0.29 6,308 0.83
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0